ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຝຣັ່ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ດູກຂ້າງ BBQ 

ຊວນລອງ ດູກຂ້າງ BBQ 🍖

📍ຮ້ານ ມັດໃຈ – ເມົາພໍດີ (ວຽງຈັນ Night Stree ໂຊນກາງ ກ່ອນເວທີ ຮ້ານຢູ່ຊ້າຍມື)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: