ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳມົ້ວ ແຄມຂອງ

💥ມາຕຳມົ້ວ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນຕຳມົ້ວ ກະສໍ່າບໍ່ຮອດຕຳມົ້ວ 😋🌶🌶🌶

📍 ຕຳມົ້ວ Tummour ແຄມຂອງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: