ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳສີສະຫວາດ

ມາເທື່ອໃດບໍ່ເຄີຍຜິດຫວັງ ຮ້ານໂປດ ຮ້ານປະຈຳ

📍ຕຳສີສະຫວາດ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: