ຮ້ານນັ່ງຕຼບ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕູບພອຍໄພລິນ

🐥ແນະນຳຕູບນັ່ງຫລິ້ນວັນອາທິດ 🍃🌾

ອາຫານແຊບ ເບຍຫວານ ເພງມ່ວນ ມີບ່ອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫລິ້ນ 🤹‍♀️

ໄປງ່າຍ… ເຂົ້າຮ່ອມຕາດມູນຟາກໄຟແດງຫນອງແຕ່ງ ເຂົ້າໄປຫນ້ອຍຫນຶ່ງຈະມີປ້າຍຮ້ານຢູ່ຊ້າຍມື ລ້ຽວເຂົ້າຮ່ອມໄປຕາມປ້າຍເລີຍ

📍ພອຍໄພລິນ (ຫນອງແຕ່ງ)
ຈອງຕູບ: 5555 5584

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: