ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ປີ້ງເປັດສະຫວັນ ກາຍຕະຫຼາດກົກໂພ

ຮ້ານນີ້ມີຄົບທຸກຢ່າງ
- ຈຸ່ມເພ້ຍ
- ປີ້ງເປັດ
- ເລືອດແປງ
- ຕິມຊຳ
 ຍັງມີອາຫານອີກຫຼາຍຍຍຍ

📍ປີ້ງເປັດສະຫວັນ ກາຍຕະຫຼາດກົກໂພຮ້ານຢູ່ເບື້ອງຕະຫຼາດ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: