ຄົວຈິບນ້ອຍ

ປູຜົດຜົງກະຫຼີ່ ສະໄຕຮຄົວຈິບນ້ອຍ

ຈີບໄດ້ເຮັດກິນເປັນ 😝 ຂໍສຽງຄົນຢູ່ບ້ານແລງວັນເສົາເສົາ 😘

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: