ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານກ໋ອບແກບ

ໄປກິນເຂົ້ານຳກັນບໍ່ ????

📍ຮ້ານກ໋ອບແກບ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: