ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານຕຳໂພນທັນ ຮ່ອມຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນໂພນທັນ

ປະເພດຕຳນິຖືກໃຈແອດມິນຫຼາຍ ຮ້ານໃຈເດັດບອກເລີຍດຽວໄປຈັດ

ໂດຍສະເພາະຕຳກຸ້ງ ຕຳປູ ນິມັກສຸດໃຈເລີຍ🦐🦐🦀
ຕຳກຸ້ງຮ້ານນິເດັດສຸດ ກຸ້ງຫຼາຍ, ສົດ, ປາແດກເຂັ້ມຂຸ້ນ
ກິນກັບຕົ້ມເລືອດນຸ້ມໆ ນຳ້ຊຸບຮ້ອນໆ ອືມມມມ….
ຢ້ານມື້ອື່ນໄດ້ໄປກິນອີກຢູ່ 🤣

📍ຮ້ານຕຳໂພນທັນ ຮ່ອມຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນໂພນທັນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: