Uncategorised

ຮ້ານເຕົາຮູ້ນາງຄຳ

ມີແຕ່ຄົນທ້ວງວ່າແອດກິນເບຍເກັ່ງແທ້ 🤣🤣

ແອດກິນເຕົາຮູ້ກະເປັນເດີ້ 😅

ເຕົາຮູ້ຮ້ານນີ້ເປັນເຕົາຮູ້ໃບເຕີຍເດີ້ ມີໝາກເດືອຍ ກັບ ຖົ່ວແດງນຳ ແຊບບບ

📍ຮ້ານເຕົາຮູ້ນາຄຳ ກົງກັນຂ້າມກັບວັດອຸມຸງ (ແຖວ ຮ້ານ retro)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: