ຮ້ານ-ຂາໝູຢຸນນານ-ສາຂາ-ໂສກປ່າຫຼວງ-(ຫນ້າ-ຄວສ.-ໃກ້ກັບໄຟຟ້າລາວ)