ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

 ຮ້ານ ຕຳສະບາຍໃຈ

ຕຳທີ່ແຊບທີ່ສຸດ ຄືຕຳທີ່ມີຄົນລ້ຽງ 😝

📍 ຮ້ານ ຕຳສະບາຍໃຈ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: