ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ເຂົ້າປຽກເສັ້ນໃຫຍ່

ຢູ່ດີດີກະຄຶດຢາກ ເຂົ້າປຽກເສັ້ນໃຫຍ່ໃສ່ໝູ😋🍜

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: