ຄົວຈິບນ້ອຍ

ແຄມສວນສະໄຕຮຄົວຈິບນ້ອຍ

ວັນອາທິດ ອາກາດດີດີ

ຕ້ອງນັ່ງຊິວຊິວ ແຄມສວນແອດມິນເອງ

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: