ປະເພດເສັ້ນ,  ໝີ່ເຫຼືອງ,  ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ໝີ່ໝູແດງ ນັ່ງກິນ

ໝີ່ໝູແດງ – ຕິມຊຳ

ໝີ່: 15.000 ກີບ
ຕິມຊຳ: 5.000 ກີບ

📍ຮ້ານ ນັ່ງກິນ (ໂພນສະອາດ ຮ່ອມຂ້າງ ທະນາຄານ ICBC, BCEL ສາຂາ ໄຊເສດຖາ. ຕິດກັບຮ້ານລ້າງລົດ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: