ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ໝ້ຽງເຈົ້າເກົ່າ

ໃຜບໍ່ໄດ້ກິນ ຕຳຫຼອດ ແປວ່າມາບໍ່ຮອດ🌶🌶🌶😝

📍ໝ້ຽງເຈົ້າເກົ່າ (ວຽງຈະເລີນ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: