ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Bloom Cafe

ຮ້ານຫນ້າຮັກດີ

📍 Bloom Cafe
🗺 https://maps.google.com/?q=17.964401,102.606804

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: