ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຝຣັ່ງ,  ຮ້ານອາຫານ

The Pizza Company

ຫິວຈົນຕາລາຍ🙃🙃
ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ cheese 🧀 🧀🧀🧀🧀

📍The Pizza Company

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: