ກາເຟ,  ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ຮ້ານອາຫານ

true coffee

ຮ້ອນເດ້ເທວະດາຟ້າແຖນເອີ້ຍ ☀️☀️🔥🔥☄️☄️
caramel macchiato

📍true coffee

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: